Daily Dose of Health  

 

Регистрирајте се за да ги добивате најновите информации за здравјето од нашиот стручен тим  

Пребарај

Кога се зборува за причината за коронарната артериска болест, најважни се ризик факторите. За ризик факторите, за превенцијата на кардиоваскуларната болест, улогата и важноста од водење здрав живот, континуираното вежбање, разговаравме со кардиологот д-р Снежана Мешкоска Бонгард од Клиничка болница „Аџибадем Систина“. 

Повеќе...

Според најновите истражувања, неправилната исхрана е одговорна за речиси 1/3 од вкупниот број на малигни заболувања, па затоа вниманието кон овој ризик фактор се наметнува како еден од важните сегменти во третманот на пациентите со канцер

Консумирањето здрави производи пред, за време и по онколошкиот третман ќе ви помогне да се чувствувате подобро и побрзо да закрепнете. Според д-р Александра Хаџи-Димова, диетолог во Клиничката болница „Аџибадем Систина“, канцерот е болест на хронично нарушен метаболизам, па самото внесување храна која би можела да влијае на биохемиските процеси во организмот со цел да помогне во спречувањето на канцерогените процеси, да го подигне имунитетот и да го врати метаболизмот на нормално ниво е единствено храна која е имуностимулативна и содржи нутриенси одговорни за борба со малигните клетки.

Повеќе...

Што е апикотомија?

Апикотомија е мала орално-хируршка интервенција со која се отстранува врвот на коренот од забот каде се појавил патолошкиот процес. Најчесто станува збор за појава на циста или гранулом. Оваа интервенција се применува кога се направени сите ендодонски тераписки модалитети за третман на воспалителниот процес кои се локализирани во коскеното ткиво околу коренот на забот. Затоа не плашете се кога стоматологот ќе ви соопшти дека треба да направите апикотомија, имате причина за насмевка, сèуште постои можност да се спаси забот. Стоматолозите од Клиничката болница „Аџибадем Систина“ советуваат најпрво кај пациентот да се прави рендгенснимка со чија помош потоа ќе се планира текот на апикотомијата. Интервенцијата се изведува во локална анестезија и е безболна за пациентот.

Повеќе...

Хламидија (Chlamydia Trachomatis) е бактерија и предизвикувач на една од најзастапените сексуално преносливи болести, како кај жените така и кај мажите. Инфекцијата со хламидија се смета за „тивка“ болест, затоа што кај 75-80 отсто од инфицираните жени и 25-50 отсто од инфицираните мажи, не постои јасна или никаква симптоматика на болеста.

Последиците ако не се лекува може да бидат опасни и да доведат до трајно оштетување на репродуктивниот систем и кај жените и кај мажите или да предизвикаат траен стерилитет.

Повеќе...

Најважно е пациентите да се дијагностицираат во раната фаза на болеста, каде што самото оперативно лекување и отстранување на дебелото црево кое е заболено од карцином кај голем број пациенти значи трајно излекување, вели проф. д-р Васко Василевски, специјалист по гастроентерохепатологија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“

Повеќе...

Температурата се зголемува, денот станува подолг, сонцето е сè поприсутно, а, сепак, се чувствувате без енергија. Расеаност, поспаност, замор, вртоглавица и чести главоболки се симптомите кои не би требало да се поврзуваат со почетокот на пролетта. Сепак, не станува збор за болест туку страдате од т.н. пролетен замор.

Причина за ваквата состојба се промена на хормоните, биохемиски процеси во телото, како и промена на ритамот будност-спиење кои имаат влијание врз однесувањето и расположението во различни сезони.

Повеќе...

Дауновиот синдром е една од најстарите болести запишани во историјата на човештвото. Станува збор за хромозомска болест - нарушување на бројот на хромозомите. Во 2000 година мапиран е генетскиот код на хромозомот 21 и откриени се 29 гени на тој хромозом кои се причина за самата болест.

За тоа како настанува разговаравме со д-р Маринела Василевска, шеф на Цитогенетска лабораторија во „Аџибадем Систина“ каде со кариотипизација се детектираат евентуалните хромозомски абнормалности.

Повеќе...

Сарком е вид карцином кој се развива во сврзното ткиво, може да го зафати кој било дел од телото, но најчесто се развива длабоко во екстремитетите (раце, нозе). Освен екстремитетите ги зафаќа и: коските, 'рскавицата, мускулите, тетивите, крвните садови, нервите, фиброзното ткиво околу зглобовите. Стотици илјади пациенти и нивните семејства од целиот свет се борат со ова заболување. Д-р Славица Кралева, онколог-радиотерапевт од Центарот за онкологија и радиотерапија при Клиничката болница „Аџибадем Систина”, вели дека има повеќе од 50 видови саркоми, кои главно се поделени на сарком на меките ткива и сарком на коските.

Повеќе...

Прекумерното потење, хиперхидроза, е состојба која почнува уште пред пубертетот, а потоа продолжува и се влошува. Почесто се јавува кај жените. Прекумерното потење вообичаено е локализирано, ограни­чено на одреден дел од телото (пазуви, дланки, табани), но може да биде и генерализирано. Хиперхидрозата, иако не е сериозна состојба, честопати доведува до анксиозност или депресија, вознемирувајќи ја силно личноста. Потењето може да предизвика повлекување од социјалниот живот, бегање од нови контакти и дружење. Стресот и емоционални состојби може да доведат до прекумерно потење. Кај голем дел од случаите прекумерното потење е наследно, особено доколку се појави уште во детска возраст. 

Повеќе...

Ле­ку­ва­ње­то ре­чи­си се­ко­гаш поч­ну­ва со ме­ди­ка­мен­то­зен трет­ман. Кај по­те­шки­те об­ли­ци на бо­ле­ста, кои не ре­а­ги­ра­ат на кон­вен­ци­о­нал­ни­те и но­ви би­о­ло­шки трет­ма­ни, по­тре­бен е хи­рур­шки трет­ман. Тој мо­же да е еле­кти­вен (пла­ни­ран) и ур­ген­тен, кај акут­ни комп­ли­ка­ции. По­крај ме­ди­ка­мен­тоз­ни­от трет­ман, ва­жен дел во ле­ку­ва­ње­то е ди­е­тет­ски ре­жим, фи­зич­ка­та актив­ност, на­ма­лу­ва­ње­то на стре­сот, ве­ли д-р Димитар Трај­ков, гастроенетерохепатолог од „Аџибадем Систина“

Повеќе...